Cholet Basket vs SIG Strasbourg (08-01-21)

Nianta DIARRA-©Simon Godet Gregor HROVOT-©Simon Godet Gerry BLAKES-©Simon Godet Vafessa FOFANA-©Simon Godet ©Simon Godet Chris HORTON-©Simon Godet Yoan MAKOUNDOU-©Simon Godet Aaron JONES-©Simon Godet Michael STOCKTON-©Simon Godet ©Simon Godet Michael STOCKTON-©Simon Godet Aaron JONES-©Simon Godet Gregor HROVAT-©Simon Godet Michael STOCKTON-©Simon Godet ©Simon Godet Yoan MAKOUNDOU-©Simon Godet Gregor HROVAT-©Simon Godet Lasan KROMAH-©Simon Godet ©Simon Godet Chris HORTON-©Simon Godet Michael STOCKTON-©Simon Godet Gerry BLAKES-©Simon Godet Michael STOCKTON-©Simon Godet Nianta DIARRA-©Simon Godet Aaron JONES-©Simon Godet Karlton DIMANCHE-©Simon Godet ©Simon Godet ©Simon Godet Lasan KORMAH-©Simon Godet Chris HORTON-©Simon Godet Lasan KROMAH-©Simon Godet Gregor HROVAT-©Simon Godet